Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài nhanh tại PNVT

Mẫu NA6 Cục xuất nhập cảnh

Mẫu NA6 cục xuất nhập cảnh thực chất là công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Mẫu này do doanh nghiệp hoặc tổ chức tại Việt Nam bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho chủ đầu tư, người lao động …